Przejdź do zawartości

Regulamin

I. Wstęp

 1. Strona niniejsza zawiera regulamin („Regulamin”), na podstawie którego artMA Marcin Wiśnicki dostarcza wszelkie produkty dostępne na stronie internetowej pod adresem multilaser.pl (każdy zwany dalej „Produktem”).
 2. Dostęp do Regulaminu każdy użytkownik może uzyskać w dowolnym momencie, poprzez „kliknięcie” linku „Regulamin” umieszczonego na stronie Sklepu.
 3. Niniejszy Regulamin skierowany jest do wszystkich użytkowników Sklepu www.multilaser.pl. Regulamin określa zasady dokonywania rejestracji i korzystania z Konta Sklepu, składania Zamówień w Sklepie oraz zasady zawierania umów sprzedaży Produktów.
 4. Podstawą prawną niniejszego Regulaminu są w szczególności:
  1. ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827),
  2. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 121),
  3. ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1422),
  4. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 1182).
 5. Informacje o Produktach w dostępnych Sklepie, tj. opisy lub ceny, stanowią zaproszenie do złożenia oferty zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 k.c. zgodnie z warunkami Regulaminu.
 6. Produkty w Sklepie są szczegółowo oznaczone. Na stronie internetowej znajdują się informacje o właściwościach Produktu, jego cenie, materiale, z którego jest wykonany itp.
 7. Zdjęcia i prezentacje oferowanych Produktów służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli.

II. O artMA oraz o Regulaminie

 1. artMA Marcin Wiśnicki jest jednoosobową działalnością gospodarczą z siedzibą przy ul. Przybylskiego 20/8 w Lublinie oraz miejscem prowadzenia działalności przy ul. Zemborzyckiej 59F w Lublinie, oferuje możliwość nabywania Produktów przy pomocy sieci elektronicznej („Internet”) – pod adresem multilaser.pl w ramach sklepu internetowego („Sklep”).
  1. Administratorem danych osobowych klientów Sklepu jest artMA Marcin Wiśnicki.
  2. Niniejszy Regulamin określa m.in. informacje o artMA, zasady korzystania ze Sklepu, tryb zawarcia umowy sprzedaży, dostawy oraz odbioru Produktów, sposobu oznaczania ceny i metody płatności, procedury reklamacji i zwrotów, odstąpienia oraz informacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną. Zamówienie Produktu jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.
  3. Zawarte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają:
   1. Konto – konto, które można założyć na Stronie w celu złożenia Zamówienia;
   2. Potwierdzenie – e-mail potwierdzający wpłynięcie Zamówienia Klienta;
   3. Potwierdzenie Zamówienia – e-mail, w którym Sklep akceptuje Zamówienie Klienta zgodnie z punktem VI ust. 10 poniżej;
   4. Umowa – umowa zawarta w wyniku złożenia Zamówienia Produktu bądź Produktów zgodne z niniejszym Regulaminem;
   5. Dzień roboczy – dzień, który nie jest (i) sobotą ani niedzielą, (ii) dniem ustawowo wolnym od pracy;
   6. Klient – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, składającą Zamówienie na Stronie;
   7. Zamówienie – zamówienie złożone przez Klienta na Stronie albo drogą telefoniczną w celu zakupienia Produktu;
   8. Cena – cena brutto Produktu zamieszczona w opisie Produktu, wyrażona w złotych polskich.
 2. Regulamin ma zastosowanie do wszystkich Zamówień i Umów sprzedaży i dostawy Produktów. Złożenie Zamówienia, podanie wskazówek dotyczących dostawy lub akceptacja dostawy Produktów każdorazowo oznacza akceptację przez Klienta niniejszego Regulaminu bez zastrzeżeń. Żaden z zapisów niniejszego Regulaminu nie pozbawia Klienta praw przysługujących mu ustawowo.
 3. Niniejszy Regulamin ma pierwszeństwo przed wszelkimi innymi przedłożonymi przez Klienta warunkami.

III. Zasady korzystania ze Sklepu

 1. artMA umożliwia zawieranie umów sprzedaży Produktów prezentowanych w Sklepie za pośrednictwem sieci Internet oraz świadczy usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie.
 2. Umowa sprzedaży Produktów zawierana jest między Klientem a artMA Marcin Wiśnicki. Umowa może być zawarta zarówno przez Klienta posiadającego Aktywne Konto w ramach Sklepu, jak i Klientów nieposiadających takiego Konta.
 3. W celu założenia Konta, Klient zobowiązany jest do podania następujących danych osobowych:
  1. Imię i nazwisko,
  2. adres e-mail
  3. adres, pod jaki dostarczane będą Produkty.
 4. W celu złożenia Zamówienia Klient nie posiadający Konta zobowiązany jest każdorazowo do podania danych określonych w pkt. III. 3.
 5. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu, w tym składania Zamówienia, jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.
 6. Składając Zamówienie Klient przyjmuje warunki niniejszego Regulaminu w wersji obowiązującej na dzień złożenia Zamówienia. Klient ma prawo, możliwość oraz powinien zapoznać się z najnowszą wersją Regulaminu za każdym razem, gdy składa Zamówienie.
 7. Informacje podane przez Klienta w toku składania zamówienia powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne, jak również potwierdzające, że Klient jest uprawniony do używania konta lub innej formy płatności, z której korzysta, oraz posiada wystarczające środki lub odpowiednie możliwości kredytowe na zapłatę ceny za Produkt. artMA Marcin Wiśnicki zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji Zamówienia, w przypadku, gdy podane dane są na tyle niedokładne, że uniemożliwiają realizacje Zamówienia, w szczególności uniemożliwiają prawidłowe doręczenie przesyłki. Przed odmową realizacji artMA podejmie próbę kontaktu z Klientem w celu ustalenia danych w zakresie umożliwiającym zrealizowanie Zamówienia.
 8. Udostępniając dane osobowe opisane w pkt. III. 3 i pkt. III.4, Klient zobowiązany jest do wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez artMA dla celów realizacji Umowy oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych przez artMA Marcin Wiśnicki dla celów marketingowych zgodnie z treścią Polityki Prywatności. W przypadku Klientów zakładających Konto zgoda ta jest udzielana jednorazowo, w przypadku Klientów składających Zamówienia – zgoda ta jest udzielana każdorazowo. Brak wyrażenia wyżej opisanej zgody na przetwarzanie danych dla celów realizacji Umowy skutkować będzie odmową rejestracji Konta i przyjęcia Zamówienia.
 9. W przypadku cofnięcia zgody opisanej w pkt. III. 3 i pkt. III. 4, Konto użytkownika zostanie usunięte, a artMA będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy.
 10. artMA podejmuje wszelkie możliwe i nakazane odpowiednimi przepisami prawa środki techniczne i organizacyjne służące ochronie danych osobowych Klientów, w szczególności zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji.
 11. Klient, korzystając ze Sklepu, zobowiązany jest do:
  1. Niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa.
  2. Korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania.
  3. Nierozsyłania i nieumieszczania w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej.
  4. Korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Administratora Sklepu.
  5. Korzystania z treści zamieszczonych na stronach Sklepu wyłącznie do użytku własnego.

IV. Zawarcie umowy sprzedaży:

 1. Aby zawrzeć umowę sprzedaży, należy złożyć Zamówienie w jakiejkolwiek dostępnej formie:
  1. na stronie sklepu (on-line),
  2. pocztą elektroniczną.
 2. Sklep przyjmuje Zamówienia składane on-line przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia.
 3. Klient może złożyć Zamówienie bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie Sklepu (tzw. zakupy bez rejestracji).
 4. Warunkiem złożenia Zamówienia jest wypełnienie w
  formularzu wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki lub systemowego wygenerowania faktury VAT, lub paragonu fiskalnego.
 5. W celu złożenia Zamówienia należy dokonać wyboru Produktów z dostępnej oferty Sklepu, ich kolorystyki, rozmiarów oraz ilości poprzez „dodanie” ich do koszyka.
 6. Do momentu zatwierdzenia wyboru Produktów przyciskiem „Złóż Zamówienie”, Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji produktów w Zamówieniu, jak i danych teleadresowych do wysyłki lub faktury.
 7. Wysłanie Zamówienia przez Klienta (zatwierdzenie przyciskiem „Złóż Zamówienie” stanowi ofertę Klienta złożoną artMA co do zawarcia Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu i złożonym Zamówieniem.
 8. Po złożeniu przez Klienta Zamówienia otrzyma on na stronie Sklepu oraz drogą mailową komunikat zawierający informacje dotyczące pozycji w Zamówieniu, ilości produktów, wartości Zamówienia, wybranego rodzaju dostawy i płatności, czasu realizacji Zamówienia oraz danych teleadresowych Klienta. Komunikat stanowi potwierdzenie otrzymania przez Sklep oferty zakupu Klienta.
 9. Do zawarcia umowy sprzedaży Produktu dochodzi w momencie zaakceptowania Zamówienia Klienta przez artMA. Dopóki Sklep wyraźnie nie potwierdzi, że przyjął Zamówienie Klienta, wysyłany ww. e-mail potwierdzenia otrzymania Zamówienia służy wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowi Potwierdzenia Zamówienia. W takim Potwierdzeniu Sklep może według uznania, odmówić przyjęcia Zamówienia Klienta z jakiegokolwiek powodu, w tym niedostępności Produktu, lub zaoferować Klientowi Produkt alternatywny (w takim przypadku wymagamy, aby Klient najpierw złożył ponownie Zamówienie).
 10. Sklep przesyła potwierdzenie przyjęcia lub odmowę przyjęcia oferty Klienta złożonej drogą elektroniczną (Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji) lub odmowę przyjęcia oferty Klienta, na wskazany przez niego adres poczty e-mail.
 11. Zamówienie stanowi wiążącą ofertę zakupu zamówionego Produktu do momentu wystawienia przez artMA Potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji lub otrzymania od Klienta zawiadomienia o cofnięciu Zamówienia, jeśli nastąpi to wcześniej.
 12. Umowa jest zawarta, a Sklep staje się prawnie zobowiązany dostarczyć Klientowi Produkt w chwili akceptacji Zamówienia. Potwierdzenie Zamówienia jest uznawane za skuteczne po wysłaniu go przez Sklep i przekazaniu do systemu e-mailowego Klienta w sposób umożliwiający jego odczytanie. Do czasu zaakceptowania przez Sklep Zamówienia Klienta, Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy jego realizacji, Klient zaś ma prawo je anulować. W przypadku anulowania Zamówienia przez Sklep lub przez Klienta przed jego akceptacją Sklep niezwłocznie zwróci wszelkie dokonane Płatności związane z Zamówieniem Produktu dokonane przez Klienta. Po otrzymaniu ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta Produktu.
 13. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z niniejszym Regulaminem.
 14. Bez uszczerbku dla uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, Klient może zrezygnować z zamówienia przed otrzymaniem od Sklepu potwierdzenia przyjęcia oferty zakupu, tj. przed otrzymaniem maila potwierdzającego przyjęcie zamówienia do realizacji. W takim wypadku Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze sklepem, w tym możliwy jest kontakt drogą telefoniczną, z potwierdzeniem mailowym.
 15. W przypadku wyboru przez Klienta innej formy płatności niż płatność „za pobraniem”, sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w ramach umowy sprzedaży, w przypadku gdy: (i) dane teleadresowe Kupującego są na tyle nieprecyzyjne, że uniemożliwiają dostawę Produktu, (ii) płatność za zamówienie nie została uiszczona w czasie 7 dni roboczych od złożenia zamówienia.
 16. Klient ma obowiązek przekazywać za pośrednictwem Strony rzetelne i niewprowadzające w błąd informacje, utrzymywać aktualność tych informacji oraz informować Sklep na bieżąco o zmianach.

V. Dostawa i odbiór

 1. artMA prowadzi sprzedaż wysyłkową i stacjonarną. Możliwy jest odbiór osobisty w siedzibie artMA przy ul. Zemborzyckiej 59F w Lublinie.
 2. Termin realizacji zamówienia w Sklepie, umieszczony na podsumowaniu zamówienia jest czasem przygotowania Klientowi zamówionych Produktów do wysyłki. W wyjątkowych sytuacjach czas realizacji zamówienia jest potwierdzany przez pracownika podczas kontaktu z Klientem.
 3. Produkty są dostarczane pod wskazany przez Klienta adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przez firmę kurierską. Opłaty za dostawę produktów są podawane w procesie składania Zamówienia. Całkowity i maksymalny termin realizacji Zamówienia nie powinien przekroczyć 1 dnia roboczego, a na pewno zamówienie zostanie wysłane w ciągu 3 dni roboczych. Rozpoczęcie realizacji Zamówienia może zostać opóźnione do momentu zaksięgowania na rachunku bankowym Sklepu kwoty ceny sprzedaży (i ew. kosztów przesyłki), w przypadku wyboru przez Klienta formy płatności jako przedpłaty internetowej (tj. zwykłym przelewem internetowym).
 4. Koszt przesyłki zakupionych Produktów złotych ponosi klient, o czym Klient zostaje poinformowany także przed akceptacją składanego Zamówienia. Do każdego przesyłanego Produktu załączany jest dowód zakupu (paragon lub faktura VAT.
 5. W chwili dostarczenia Produktu Klient zostanie poproszony o podpisanie potwierdzenia odbioru w celu potwierdzenia braku zastrzeżeń co do stanu przesyłki. Przed podpisaniem potwierdzenia odbioru Klient powinien sprawdzić, czy produkt nie ma oczywistych usterek, wad lub uszkodzeń. Dla swej wygody Klient powinien zachować potwierdzenie odbioru produktu i paragon lub fakturę na wypadek późniejszych kontaktów ze Sklepem odnośnie do Produktu.
 6. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, niekompletności lub innych wad Produktu Klient ma prawo złożenia reklamacji w trybie określonym w niniejszym Regulaminie.
 7. Należy wziąć pod uwagę, że dostawa do niektórych miejsc może nie być możliwa. W takim przypadku Sklep skontaktuje się z Klientem, korzystając z danych kontaktowych przekazanych w chwili złożenia Zamówienia w celu ustalenia, czy Zamówienie ma zostać anulowane, czy też dostarczone na alternatywny adres dostawy.
 8. Wszelkie ryzyko dotyczące Produktu przechodzi na Klienta w momencie doręczenia.
 9. Przy otwieraniu Produktu Klient powinien uważać, aby go nie uszkodzić, szczególnie w przypadku posługiwania się ostrymi narzędziami.
 10. Jeśli dostawa lub odbiór opóźnia się z powodu nieuzasadnionej odmowy przyjęcia przez Klienta przesyłki, lub jeśli Klient nie przyjmie dostawy, lub nie odbierze Produktu od przewoźnika (w ciągu dwóch tygodni od pierwszej próby dostarczenia Produktu), Sklep może (bez uszczerbku dla innych przysługujących mu praw lub środków prawnych) naliczyć uzasadnioną opłatę za magazynowanie Produktu oraz inne poniesione przez Sklep uzasadnione koszty.

VI Cena i metody płatności

 1. Informacja o cenie zakupu Produktów sklepie podawana na stronie sklepu ma charakter wiążący od momentu złożenia przez Klienta Zamówienia zakupu wybranych Produktów. Wyżej wymieniona cena nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w sklepie, które mogą się pojawić po potwierdzeniu zamówienia w drugim mailu.
 2. Dokonanie Płatności odbywa się przed realizacją Zamówienia lub przy jego odbiorze. Klient płaci cenę za zamówione Produkty, wedle swego wyboru:
  1. gotówką pracownikowi firmy kurierskiej w miejscu dostawy (za pobraniem),
  2. przelewem bankowym przed dostawą. W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności w formie przedpłaty, brak otrzymania płatności na rachunek w terminie 7 dni od złożenia Zamówienia, spowoduje anulację Zamówienia. W takiej sytuacji można powtórnie złożyć Zamówienie i wybrać inną formę płatności. Realizacja Zamówienia płatnego przelewem rozpoczyna się po otrzymaniu należności za Produkt,
 3. artMA zastrzega sobie prawo zmiany cen Produktów znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych Produktów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowy sprzedaży Produktów oferowanych przez Sklep przed dokonaniem ww. zmian lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania.
 4. Na życzenie Klienta artMA wystawia faktury VAT.

VII. Odpowiedzialność artMA

 1. Produkty oferowane w Sklepie są produktowe przez firmę artMA.
 2. artMA jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta za niezgodność z Umową sprzedaży Produktu zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym przepisami prawa, w tym za wady fizyczne i prawne Produktów.
 3. artMA podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

VIII. Reklamacja z tytułu rękojmi

 1. artMA zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego udziela rękojmi co do jakości Produktów wynikających z niezgodności z zawartą umową sprzedaży. artMA jest zobowiązany do dostarczenia Klientowi produktu wolnego od wad. W przypadku wystąpienia wady fizycznej (technicznej lub jakościowej Produktu, lub jego niezgodności z informacjami podanymi na Stronie) lub wady prawnej, Klient w ramach gwarancji jest uprawniony do żądania:
  1. naprawy Produktu lub obniżenia ceny lub
  2. wymiany Produktu na nowy lub zwrotu pieniędzy zapłaconych w ramach ceny za Produkt.
 2. Reklamacja może obejmować wady fizyczne lub prawne Produktów ujawnione w terminie 2 dni od daty otrzymania Produktu i winna zostać zgłoszona w terminie najpóźniej 1 dnia od wykrycia wad.
 3. Z uprawnienia reklamacyjnego w ramach rękojmi można skorzystać poprzez odesłanie Produktu wraz z opisem wady lub
  formularzem reklamacyjnym pobranym ze strony Sklepu i dowodem zakupu Produktu w Sklepie, listem poleconym lub inną formą przesyłki, na adres: artMA Marcin Wiśnicki ul. Zemborzycka 59F, 20-828 Lublin, z dopiskiem: „Reklamacja e-sklep multilaser.pl”.
 4. Reklamacja Klienta powinna zawierać oznaczenie usługobiorcy oraz krótki opis reklamacyjny. Sklep dołoży wszelkich starań, aby zgłoszone reklamacje były rozpatrzone w najszybszym możliwym terminie, jednak zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego nie później niż 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep Reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony wedle wyboru Klienta, telefonicznie lub poprzez wiadomość wysłaną na wskazany przez Klienta adres poczty e-mail.
 5. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia Reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep przesyłki zawierającej reklamowany Produkt. Nieustosunkowanie się artMA Marcin Wiśnicki do prawidłowo złożonej Reklamacji w terminie określonym powyżej jest równoznaczne z jej uwzględnieniem. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej drogą pocztową artMA Marcin Wiśnicki wyśle do Klienta produkt pełnowartościowy (naprawiony lub nowy) lub zwróci częściową, lub pełną kwotę zapłaconej ceny Produktu (w zależności od zakresu wady Produktu) niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania przesyłki przez artMA Marcin Wiśnicki. W przypadku rozpatrzenia Reklamacji na korzyść Klienta artMA zwróci Klientowi koszty wysyłki Produktu (od artMA do Klienta), jak również bezpośrednie koszty zwrotu Produktu (od Klienta do artMA), przy czym koszty zwrotu Produktu pokrywane będą po ich udowodnieniu oraz do wysokości niezbędnej do zwrotnego dostarczenia Produktu w granicach zwyczajowo przyjętych przy Produktach tego rodzaju. W przypadku nieuwzględnienia Reklamacji, koszty opisane w zdaniu poprzednim ponoszone będą przez Klienta.
 6. W przypadku nie uwzględnienia Reklamacji, Produkt zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności Reklamacji.
 7. W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia Produktu podczas transportu, zaleca się, aby Klient sporządził w obecności kuriera protokół szkody.

IX. Informacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczna

 1. Sklep świadczy na rzecz Klientów następujące usługi drogą elektroniczną:
  1. Umożliwianie zawieranie on-line Umowy sprzedaży Produktów w Sklepie zgodnie z niniejszym Regulaminem,
  2. Przesyłanie zamówionej informacji handlowej dotyczącej Produktów.
 2. Warunki techniczne świadczenia przez Sklep usług drogą elektroniczną są następujące:
  1. posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet,
  2. korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej edytowanie dokumentów hipertekstowych (typu Chrome, Firefox, Safari, Opera lub podobne),
  3. posiadanie konta poczty elektronicznej.
 3. Sklep nie gwarantuje, że Strona będzie kompatybilna z każdym sprzętem i oprogramowaniem, którego używa Klient. artMA nie ponosi odpowiedzialności za szkody w sprzęcie komputerowym, oprogramowaniu, danych lub innej własności, ani za wirusy lub inny kod, który może oddziaływać na powyższe, powstałe w wyniku dostępu Klienta do Strony lub korzystania z niej, lub uzyskania jakichkolwiek materiałów ze Strony, a które nie są bezpośrednio związane z winą lub rażącym zaniedbaniem leżącym po stronie artMA. Nie ponosimy również odpowiedzialności za działania osób trzecich.

X. Skutki niewykonania umowy

 1. Jeśli Klient naruszy w sposób istotny jakikolwiek ze swoich obowiązków wynikających z Umowy, artMA może niezwłocznie rozwiązać stosowną Umowę poprzez pisemne wypowiedzenie i zwrócić wszelkie otrzymane świadczenia żądając jednocześnie zwrotu dotychczas przekazanych świadczeń od Klienta.
 2. Rozwiązanie Umowy nie wpływa na przysługujące Klientowi lub artMA prawa, lub środki ochrony prawnej.

XI. Zapisy końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie od dnia 4 listopada 2015 roku.
 2. Integralną częścią Regulaminu są Polityka Prywatności oraz Polityka Cookies. Akceptacja Regulaminu oznacza akceptację Polityki Prywatności oraz Polityki Cookies.
 3. Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji w Sklepie są przetwarzane przez artMA zgodnie z postanowieniami Polityki Prywatności.
 4. artMA zastrzega prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują w terminie 7 dni od momentu opublikowania ich na stronie Sklepu. Zmiany Regulaminu mają zastosowanie do zamówień złożonych po dokonaniu danej zmiany niniejszego Regulaminu.
 5. Brak akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu uniemożliwia zakup Produktów oferowanych przez Sklep. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia Konta w każdym czasie.
 6. Wszelkie zawiadomienia w ramach Umowy wymagają formy pisemnej lub e-mailowej i mogą zostać dostarczone osobiście, lub za pomocą listu opłaconego z góry, lub za potwierdzeniem odbioru, lub przez pocztę elektroniczną oraz skierowane do odpowiedniej osoby na ostatni znany drugiej stronie adres. Zachowania wyżej opisanej formy nie wymaga odstąpienie od Umowy zgodnie z postanowieniami punktu IX.
 7. Wszelką korespondencję za pośrednictwem poczty elektronicznej uważa się za otrzymaną po potwierdzeniu, że e-mail został odebrany przez serwer odbiorcy w sposób umożliwiający odbiorcy zapoznanie się z ową wiadomością.
 8. Niniejszy Regulamin oraz Umowa (i wszystkie zobowiązania pozaumowne wynikające z nich lub z nimi związane) podlegają prawu polskiemu. Zarówno Klient, jak i Sklep podlegają jurysdykcji sądów polskich. Wszelka korespondencja oraz kontakty między Stronami jest prowadzona w języku polskim. Do umowy sprzedaży Produktów w Sklepie stosuje się prawo polskie.
 9. W razie niemożliwości dojścia do porozumienia w terminie 14 dni roboczych, spór będzie rozstrzygany przez właściwy wedle obowiązujących przepisów sąd powszechny.

Kategorie

Szukaj

Poniżej możesz ustawić, jakie dane zbieramy w ciasteczkach i po co je zbieramy. Nie na wszystkie musisz się zgodzić. Zawsze możesz zmienić swój wybór w Polityce prywatności.

Te pliki cookie są ściśle niezbędne dla funkcjonowania strony internetowej oraz świadczenia usług wyraźnie żądanych przez użytkownika. Można ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała lub ostrzegała o tych plikach cookie, ale niektóre elementy witryny nie będą wtedy działały.
Te pliki cookies pozwalają nam liczyć odwiedziny i źródła ruchu, aby móc mierzyć i poprawiać wydajność naszej strony. Dzięki nim wiemy, które strony są najpopularniejsze, a które mniej, oraz jak odwiedzający poruszają się po stronie.
Te pliki cookies mogą być ustawiane przez naszych partnerów reklamowych za pośrednictwem naszej strony. Mogą być używane przez te firmy do budowania profilu Twoich zainteresowań i wyświetlania Ci odpowiednich reklam na innych stronach.